در قسمت سمت چپ وبلاگ را به هر زبانی می خواهید ترجمه کنید
۱)تهذیب یعنی ــــــــــ

الف:رفتن               ب:پاکیزه ساختن                 ج:تباه کردن                    د:آراستن

 

2)املای کدام گزینه باتوجه به معنی نادرست نیست؟

الف:اصراف ــ زیاده روی                                            ب:اثاث ــ پایه وبنیاد

ج:ساترــ پوشاننده                                                         د:صواب ــپاداش

 

3)کدام گزینه به معنای [تأمل]است؟

الف:اندیشیدن            ب:بردباری                         ج:انجام دادن               د:همه گزینه ها                       

 

4)کدام گزینه درست نیست؟

الف:میزان مترادف ترازوست                                       ب:اصغرمتضاد اکبراست

ج:تفرج همان گردش است                                            د:وعظ مفرد اوضاع است

 

5)کدام گزینه درباره ی سخن گفتن باملایمت بامردم تاکیددارد؟

الف:چه رنجانی ازآژجان وروان                                   ب:میازارموری که دانه کش است

ج:درشتی زکس نشنود نرم گوی                                     د:نمیرم ازاین پس که من زنده ام

 

6)کدام گزینه جمع نیست؟

الف:بحار              ب:جبال                                 ج:کمال                  د:رجال

 

7)کلمات کدام گزینه هم خانواده نیست؟

الف:آفریننده ــ آفرینش                                              ب:نقاش ــ نقشینه 

ج:پاک ــ پاکت                                                        د:درخشان ــ درخشش

 

8)درکدام ازکلمات زیرمسند وفعل ربطی وجود دارد؟

الف:گل به باغ آمد از این راه وازآن خواهد شد            ب:علی مردانه بادشمن می جنگد

ج:او زرنگ خواهد شد                                         د:کودک را ازموجودات خیالی نترسانید

 

9)ساخت دستوری کدام گزینه بابقیه تفاوت دارد؟

الف:آموزگار        ب:خواستگار            ج:کردگار                     د:ماندگار

 

10)دربیت زیر کدام گزینه مفعول است؟

«ای نام تو بهترین سرآغاز               بی نام تو نامه کی کنم باز»

الف:سرآغاز         ب:نام                         ج:باز                        د:نامه

 

11)نوع رابطه کدام گزینه بابقیه تفاوت دارد؟

الف:سخی وخسیس                    ب:بقاو فنا                          ج:معمول ورایج                د:سفروحضر

 

12)درمصراع {گرنبودجامه ی اطلس تورا}ضمیرتوچه نقشی دارد؟

الف:متمم                   ب:نهاد                        ج:مفعول                            د:مضاف الیه

 

13)درمصراع «درناامیدی بسی امیداست  پایان شب سیه سپیداست» کدام گزینه غلط است؟

الف:(ناامیدی) متمم است      ب:(بسی) قیدمقداراست   ج:(پایان) مسندالیه است           د:در این عبارت دوموصوف وجوددارد

 

14)درعبارت«تمّدن امروز ما حاصل دانش وتجربه ی نسل های پیشین می باشد» نهاد کدام است؟

اللف:تمدن امروز ما         ب:تمدن        ج:حاصل دانش وتجربه ی نسل های پیشین       د:امروز ما

 

15)درکدام گزینه مفعول وجود ندارد؟

الف:او نامه را برد                               ب:من به سفرخواهم رفت

ج:تو شعر سروده بودی                           د:کتاب بخر

 

16)کدام گزینه صحیح نیست؟

الف:فعل متعدی را ناگذرنیزمی نامند                             ب:هر فاعلی ،نهاد نیزمی باشد

ج:درجملاتی که فعل ربطی نداریم،فعل به نهادنسبت داده می شود

د:درجملاتی که فعل ربطی داریم ،فعل به نهاد نسبت داده نمی شود

 

17)دربیت« هر کاو عمل نکرد وعنایت امید داشت | دانه نکشت ابله و دخل انتظار داشت» چندضمیر شخصی داریم؟      الف:یکی           ب:دوتا           ج:سه تا                   د:چهارتا

 

18)در کدام گزینه حرف اضافه وجود ندارد؟

الف:او چون شیر،شجاع است.                                        ب:چون درس خواند،قبول شد.

ج:به گل نگاه کردم.                                                      د:دلم برایتان می سوزد.

 

19)درکدام گزینه صفت وجود ندارد؟

 الف:ای دیوسپید پای دربند                                              ب:ای گنبد گیتی ای دماوند

ج:تومشت درشت روزگاری                                             د:توقلب فسرده ی زمینی

 

20)کدام فعل ناگذر (لازم)است؟

الف:می خواند               ب:می رود            ج:می خورد              د:می بیند

 

21)در بیت «ای نام توبهترین سرآغاز       بی نام تو نامه کی کنم باز» چند نقش نما وجود دارد؟

الف:سه            ب:چهار                   ج:دو                         د:یکی

 

22)باتوجه به بیت «بخشندگی وسابقه ی لطف ورحمتش  | مارابه حسن عاقبت امیدوارکرد» عامل ناامید نبودن انسان ازدرگاه الهی چیست؟

الف:عظمت پروردگار    ب:حسن نیت بندگان     ج:بخشنده بودن خداوند   د:فراموش کردن اعمال ورفتارخود

 

23)کدام گزینه با توجّه به معنی مقابل آن نادرست است؟

الف:ایلغار-هجوم      ب:مهد-گهواره            ج:جوشن-نوعی نیزه ی جنگی         د:بربط-نوعی ساز

 

24)باتوجه به مصراع «درپیله تابه کی،برخویشتن تنی | پرسید کرم را، مرغ ازفروتنی»کدام گزینه درسته؟

الف:دو اسم وجود دارد.    ب:دارای یک اسم نکره است   ج:یک فعل ربطی دارد  د:یک اسم معرفه دارد.

 

25)کدام گزینه ماضی بعید دارد؟

الف:بود رستمش نام وبس سرکش است                       ب:به پیش سپه آمد افراسیاب.

ج:دیروز هوا سرد بود.                                           د:هیچ کدام

 

26)کدام فعل ماضی سوم شخص مفردش شناسه دارد؟

الف:ماضی بعید              ب:ماضی استمراری         ج:ماضی التزامی          د:ماضی نقلی

 

27)کدام اسم مرکب است؟

الف:مدارس               ب:درختان               ج:خیرخواه                        د:مردم

28)درعبارت«الهی بنیادماخراب مکن وباغ امید ما بی آب مکن »چه آرایه ای به کاررفته است؟

الف:سجع           ب:انسان نمایی                 ج:تشبیه                د:گزینه (الف) و( ج) صحیح اند

 

29)درمصراع «دیروز باماکسی بود مانند خورشید صادق» منظور از(کسی) کیست؟

الف:امام علی (ع)            ب:امام حسین(ع)       ج:شهید مطهّری       د:امام خمینی(ره)

 

30)درکدام گزینه حرف میانجی به کارنرفته است؟

الف:نیاکان           ب:بندگان                  ج:آشنایان              د:کاهنان

 

31)کلمه ای که به ظاهر مفرد ودرمعنی جمع باشد ،چه نام دارد؟

الف:اسم ساده            ب:اسم مشتق         ج:اسم جمع                 د:اسم مرکب

 

32)درعبارت«تقریبا ًدچارخفگی شده بودیم» نقش دستوری تقریباًً چیست؟

الف:نهاد                 ب:مفعول                 ج:قید           د:هیچ کدام

 

33)آثارروبه روبه ترتیب ازکیست؟«مفاتیح العلوم-درّة التاج-نفایس الفنون-جامع ستّینی»

الف:فخررازی،قطب الدین شیرازی،خوارزمشاهی،خوارزمی

ب:تهانوی، خوارزمشاهی، خوارزمی ، فخررازی

ج:خوارزمیفقطب الدین شیرازیفآملی،تهانوی

د:خوارزمی،قطب الدین شیرازیفآملیففخررازی

 

34)کدام گزینه مشتق نیست؟

الف:خوانا                     ب:شنونده                 ج:شایسته                د:گروه

 

35)معنی کدام گزینه غلط است؟

الف:پای رفتنم نماند یعنی خسته شدم           ب:حرم درپیش است یعنی کعبه درمقابل ما قراردارد.

ج:دست از من بدار یعنی رهایم کن.      د:حرامی ازپس است یعنی کارحرام ،سبب فرومایگی است.)

 

36)عبارت «دیانت ما عین سیاست ماست» برکدام گزینه منطبق است؟

الف:توأم بودن دین وسیاست.                          ب:جدا بودن دین ازسیاست.

ج:رسیدن به دین ازراه سیاست.                        د:رسیدن به سیاست ازراه دین اسلام.

 

37)ابیات قصیده معمولاً ازچه تعداد کمتر نیست؟

الف:پنج بیت                 ب:دوازده بیت             ج:دو بیت                د:هجده بیت

 

38)دریک نوشته هرچه مایه خنداندن بیشتر ونکته اجتماعی ضعیف ترباشد نوشته به ..........نزدیکتراست .

الف:طنز                ب:لطیفه ی ادبی              ج:هزل و فکاهی             د:همه ی گزینه ها صحیح اند.

 

39)کتاب «مصباح الهدایه و فضیلت های فراموش شده»به ترتیب از...

الف:مرحوم حاج اخوند،عزالدین محمودکاشانی           ب:ملا عباس تربتی،عبدالرحمان جامی

ج:حسین علی راشدعزالدین محمودکاشانی                د:امام محمدغزالی،دکترمحمود صناعی

 

40)درمصراع«چون مه وخورشیدجوان مردباش»طرف دوم تشبیه چیست؟

الف:تو                  ب:مه وخورشید                  ج:جوان مرد               د:گزینه های دو و سه

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۸۷ساعت 20:15  توسط فرنود میداودی  |